background image

Relevant

21/2-2021 - Orientering omkring generalforsamling.

På grund af omstændighederne vedr. Covid-19 er vi desværre nødaget til at udsætte generalforsamlingen i Frørup Vandværk til senere afholdelse.

20/2-2021 - Orientering vedr. målerskifte

Vandværket vil i den kommende tid foretage udskiftning af vandmålere i hele vores forsynningsområde. Opstart bliver når vejret tillader det. Målerne skal være tilgængelige, og alle restriktioner overholdes som anbefalet. De nye målere fjernaflæses fra næste årsskifte. Ved spørgsmål kontakt venligst bestyrelsen.

13/8-2020 - Mulighed for uregelmæssigheder i vandforsyningen

Grundet udskiftning og rensning af bundventiler i rentvandstanken kan der forekomme uregelmæssigheder i vandforsyningen i tidsrummet 0800 - 1500.

14/3-2020 - Generalforsamling udsat

Grundet henstilling fra regeringen og den generelle situation ift. Covid-19, så har bestyrelsen besluttet at udsætte generalforsamlingen, som skulle have været afholdt d. 18/3-2020. Dato for ny generalforsamling meddeles på denne side, samt på landsbyrådets facebookgruppe, samt i relevante medier.

6/8-2019 - Vandprøver viser ufarligt vand

De vandprøver som Eurofins har taget af vandet på hhv. vandværket og i Lundevænget 9, viser at vandet er uskadeligt og ikke indeholder noget der overstiger de grænseværdier der er fastlagt af sundhedstyrelsen.


5/8-2019 - Formanden har fået nyt telefonnummer

Erling har fået mobiltelefon. Nummeret kan findes på siden om bestyrelsen her


27/7-2019 - Mindre forurening på Lundevænget og Søndervænget.

Der er konstateret en mindre forurening af drikkevandet på Lundevænget og Søndervænget, formodentlig fremkommet efter strømafbrydelsen. Formanden er i kontakt med Silhorko omkring problemet. Vandet er stadig sikkert at drikke. Yderligere information tilgår på denne side, når vi har noget.


7/3-2019 - Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med en vedtægtsændring der vil omdanne andelsselskabet til et A.M.B.A. (Andelsselskab med begrænset ansvar).

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt. d. 28/3-2019 klokken 20.00 på vandværket.

 

6/3-2019 - Referat fra generalforsamling i Frørup Vandværk A/S

Dagsorden:


 1. Valg af dirigent

 2. Beretning vdr. Virksomheden

 3. Regnskabet fremlægges

 4. Indkomne forslag (se under punkt 8)

 5. Valg af bestyrelse - på valg er:

  1. Finn Knudsen

  2. Rune Gregersen

  3. Henrik Larsen

 6. Valg af suppleant til bestyrelsen - på valg er:

  1. Finn Jørgensen

 7. Valg af revisor - på valg er:

  1. Jørgen Stub Holmegaard

 8. Forslag til vedtægtsændring

 9. Evt.


Ad. 1

Formanden byder velkommen. Det er glædeligt at der er kommet så mange.

Til dirigent foreslår bestyrelsen Henrik Larsen, og han er hermed valgt.

Det bekræftes at indkaldelse til generalforsamlingen er varslet i korrekt tid.

Ad. 2

Formandens beretning:

Året startede koldt og det kan give sprungne rør og vandspild. Vi havde nogen stykker hvor smeden måtte ud og tø rørene op. Sommeren var varm og tør - Det gav et merforbrug. Der var dage hvor vi pumpede 250 mmm ud ift. 170 mmm sidste år. Vi klarede det på trods af at vi kun kan køre med en boring, og det betød også at vores nødforsyning fra Ørbæk hjalp til. Uden den så havde det set skidt ud.

Grunden til at vi kun har en boring og ikke kan levere nok vand selv i spidsbelastningen er at vi har Chloridazon-Desphenyl i boring 3.

Vi er pt i gang med at undersøge muligheder for at bore ned i kalklaget, der er en formodning om at dette vil betyde at vi undgår pesticider i vandet.

I foråret fik vi taget en udvidet vandprøve på en boring der var i kalklaget, og her var vendet rent. Det er naturligvis ikke en garanti for at vandet vil være rent.

Anlægget har fungeret fint, bortset fra en hændelse i starten af året. Der var en transformer der brændte af, og det betød at der en kort periode manglede vand. Harry og Erling fik slået vandet om til Ørbæk, og der kom vand igen. Ovre ved Harry var det lige i overkanten, da der her kom et ledningsbrud.

Vi har pumpet 63300 mmm ud til forbrugerne med et tab på 2607 mmm. Dette svind er rigeligt inde for rammerne for hvor meget spild vi må have (10%)

Vi har købt 20940 mmm vand hos Ørbæk. Primært pga. den tørre sommer, men også fordi der manglede en nåleventil som nu er sat op.

I løbet af året har der foregået en ledningsregistrering jvf. at det nu er lovpligtigt. Vores ledningsnet er tegnet ind digitalt, så håndværkere har har mulighed for at hente disse tegninger herfra.

Vi har tidligere snakket om fjernaflæste målere, men de gamle må sidde i 2 år endnu. Så vi lader dem lige sidde indtil de skal skiftes.

Der skal laves en pesticidstrategi. Dette indebærer bla. en beskyttelse af boringsnære områder. Det hænger pt. hos politikerne. Hos os drejer det sig om 4,5 ha. Det kan blive dyrt, men der er ikke nogen aftaler om dette på tapetet.

Vi får undersøgt for 43 forskellige pesticider 3 gang om året. Der forventes at komme flere til.

Som loven den skriver skal vi have en persondataforordning. Vi har indgået i en databehandleraftale med NFS, det er dem som sidder med de personfølsomme og personhenførbare oplysninger. Der er endvidere indhentet fortrolighedsaftale hos de håndværkere vi benytter.

På sigt kommer vi til at finde en løsning på boring 3 og pesticidproblemet.

Formanden takker bestyrelsen og andre som har gjort et arbejde for Frørup Vandværk.

Formanden henstiller til alle i Frørup om at undlade at sprøjte med gift i haverne.

Formandens beretning er godkendt.

Ad. 3

Regnskabet gennemgås af formanden overfor forsamlingen.

Regnskabet er godkendt.

Ad. 4

Vi venter til punkt 8

Ad. 5

Alle på valg er genvalgt.

Ad. 6

Suppleant er genvalgt

Ad. 7

Revisor er genvalgt

Ad. 8

De gamle vedtægter er fra 1980. Vi skal have lavet dem om således at vi kan lave andelsselskavet om til et AMBA, ellers er der ikke tale om de store ændringer i vedtægterne. Der er ikke nok til stedet i dag til at kunne vedtage ændring af vedtægterne. Der er berammet ekstraordinær generalforsamling for denne vedtægtsændring d. 28/3 - kl 2000.

Ad. 9

Dirigenten takker for god ro og orden.